Privacy verklaring

 

Privacyverklaring Eigen Krachtpunt

Eigen Krachtpunt, gevestigd aan Heesterpoort 18, 9713 KZ  Groningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.eigenkrachtpunt.nl/ Heesterpoort 18, 9713 KZ  Groningen 06 51 925 621

Anouchka Beusekamp is de Functionaris Gegevensbescherming van Eigen Krachtpunt.

Zij is te bereiken via info@eigenkrachtpunt.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Eigen Krachtpunt verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voornaam

Achternaam

Emailadres

Bij het deelnemen aan een workshop, cursus, retreat, een behandeling of personal training: je telefoonnummer en je adresgegevens als je een factuur ontvangt.

Overige persoonsgegevens die jij mij bewust verstrekt in correspondentie en telefonisch contact.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Eigen Krachtpunt verwerkt jouw persoonsgegevens op basis van toestemming voor de volgende doelen:

 1. Het afhandelen van jouw betaling
 2. Het verstrekken van informatie mbt de cursus, retreat, behandeling, personal training of workshop waar je je voor op hebt gegeven
 3. Het verzenden van mijn nieuwsbrieven en de aankondiging van mijn activiteiten
 4. Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 5. Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 6. Om goederen en diensten bij je af te leveren

Delen van persoonsgegevens met derden:

Eigen Krachtpunt verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Eigen Krachtpunt gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.
De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak.
Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen.
Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Eigen Krachtpunt en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens, die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@eigenkrachtpunt.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.
Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.
Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Eigen Krachtpunt wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Eigen Krachtpunt neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking
en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op info@eigenkrachtpunt.nl.

Eigen Krachtpunt gebruikt jouw persoonsgegevens voor:

 1. Het afhandelen van jouw betaling
 2. Het verstrekken van informatie mbt de cursus, retreat, behandeling, personal training of workshop waar je je voor op hebt gegeven
 3. Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
 4. Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 5. Diensten bij je af te leveren
 6. Het verzenden van onze nieuwsbrieven en de aankondiging van onze activiteiten

Eigen Krachtpunt verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Eigen Krachtpunt bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Naam, voornaam en emailadres
Termijn: tot jij je uitschrijft
Reden:  Om je onze nieuwsbrieven te sturen en op de hoogte te houden van onze activiteiten.

Naam, initialen en adres 
Termijn: 7 jaar
Reden: Deze staan op de factuur en moet ik als bewijsmateriaal 7 jaar bewaren voor de belastingdienst

Telefoonnummer
Termijn: tot een jaar na de activiteit waar je aan deelgenomen hebt
Reden: Omdat de ervaring leert dat mensen vaak nog weer terugkomen en je de informatie dan niet opnieuw hoeft te verstrekken

Overige persoonsgegevens

Termijn: tot een jaar nadat de activiteit is afgelopen
Reden: Omdat de ervaring leert dat mensen vaak nog weer terugkomen en je de informatie dan niet opnieuw hoeft te verstrekken

 

Anouchka Beusekamp                24 mei 2018